Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

4/5/2018, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 91/22-02-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

04.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:05

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως ισχύει.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ. Α'/16-06-2011) και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α'), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και ειδικότερα: α. Τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο 1 του άρθρου 59 του ανωτέρω νόμου σύμφωνα με την οποία ''το Δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι, β. Τη διάταξη της παρ. 1 εδάφιο 2 του άρθρου 59 σύμφωνα με τις οποίες: 1ον αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας τους οποίους ορίζει ο Δήμαρχος και τους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπον''.

 3. Τη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ Β 2812/12.12.2011) όπως

 5. έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χανίων έχει πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και επτά (7) Δημοτικές Ενότητες.

 7. Την υπ' αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών <<Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τ.Α της χώρας σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 όπως αυτός ισχύει.

 8. Την υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την όμοιά της υπ’ αριθμ. 138/13-03-2018.

 9. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα

 10. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

 11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων και ορίζουμε ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Χανίων Αναστασίου Βάμβουκα, αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Μαράκης Ιωάννης και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Ξανθουδάκη Γεώργιο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 91/22-02-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθμ. 138/13-03-2018 όμοιά της.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της στο τοπικό ημερήσιο τύπο σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ