Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

Πίνακες κατάταξης και επιλογής, ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη ενός (1) ΤΕ Νοσηλευτή/τριας

06.08.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

Αναρτήθηκε σήμερα 6/08/2018 στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων ο πίνακας κατάταξης και επιλογής, που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ.αρ. ΣΟΧ 2/2018 με αρ. πρωτ. 14487/22-3-2018 ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ΤΕ Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών,  η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 07/08/2018 έως και 16/08/2018 Η ένσταση κατατίθεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 115 10) και προκειμένου να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€). 

 

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίες