Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

28/6/2018, Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-6-2018

28.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 29η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙ ΑΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"

 

Η επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως καθώς θα πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με αίτημα που έχει υποβάλλει οικονομικός φορέας για την απόσυρση της ηλεκτρονικής προσφοράς του από το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ λόγω τεχνικού προβλήματος. Βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 15 της αριθμ. 56902/215/2-06-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 Τεύχος Β') απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, η απόφαση λαμβάνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η οποία είναι στις 2-07-2018, ώστε ο οικονομικός φορέας να δύναται να υποβάλλει εκ νέου προσφορά μέσω του Συστήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ