Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2020

24/8/2020, Ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία κατάθεσης των συμμετοχών στον Ανοικτό Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο : “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ’’ .

24.08.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 08:08

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 , προς ενημέρωση των συμμετεχόντων στον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ’’, ότι :

  1. σύμφωνα με την με αρ. 215/2020 (ΑΔΑ : 68ΠΖΩΗ5-839) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων, ορίζεται νέα ημερομηνία παράδοσης των μελετών του διαγωνισμού , η Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Δεν υπάρχει καμία μεταβολή στον τρόπο και στον τόπο παράδοσης των μελετών.

  2. σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της Αναλυτικής Προκήρυξης :

‘’Αρμόδια Υπηρεσία που θα διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Μελετών του Δήμου Χανίων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη, Χανιά Χρήτης 73135

Πληροφορίες: Ανδρουλάκη Μαρία , Παπαδάκη Αφροδίτη

Τηλέφωνο: 2821341737, 2821341730

FAX: 28213-41716

E-mail: mandroulaki@chania.gr, apapadaki@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Οι μελέτες θα κατατεθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Αρμόδιας Υπηρεσίας.’’

  1. σύμφωνα με το άρθρο 11 της Αναλυτικής Προκήρυξης :

‘’….. 11.3 Η υποβολή των προσχεδίων μελετών θα γίνει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής (βλ. Άρθρο 1) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πριν την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής καμία πρόταση δεν γίνεται δεκτή.

11.4 Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους. (Έγκαιρη θεωρείται η αποστολή μελέτης που η ημερομηνία παραλαβής της, από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δεν είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).

11.5 Σε όλες τις μελέτες θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου. Από την γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του συμμετέχοντα και την ημερομηνία παραλαβής της. ‘’

  1. και σύμφωνα με το άρθρο 16 της Αναλυτικής Προκήρυξης :

‘’ Κάθε μελέτη που θα υποβληθεί πρέπει να σημαίνεται με ένα μόνο χαρακτηριστικό κωδικό, χωρίς αναγραφή ονόματος η ψευδώνυμο. Ο κωδικός που επιλέγεται από τον συμμετέχοντα αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1εκ. μαύρου χρώματος εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) λατινικού αλφαβήτου, Arial, έντονης γραφής (bold), και τοποθετείται από τους διαγωνιζόμενους στο άνω δεξιό άκρο των σχεδίων, των πινακίδων, των τευχών της μελέτης και στους κλειστούς φακέλους (των άρθρων 14 και 15 της Προκήρυξης). Δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος ή στοιχείων του αποστολέα ακόμα και στα τυχόν συνοδευτικά παραστατικά όταν η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή άλλης εταιρείας. ’’Υπόδειγμα αίτησης κατάθεσης του φακέλου συμμετοχής καθώς και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες, προς όλους τους ενδιαφερόμενους , στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr , στον δικτυακό τόπο  https://www.chania.gr/katoikoi/contests-proclamation/arxit-diag-geitonia2019.html .