Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

12/11/2021, Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/11/2021

12.11.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της αριθμ. 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 16η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΕΝΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΑΛΥΚΑΣ ΙΙ»

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

3.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ)

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ’»

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (CH05) ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΕΛΙΝΟΥ & ΧΑΟΥ (CH12)»

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ RECODE ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5052164’»

8.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ»

9.

ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ»

10.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ – ΧΡΗΣΗ 2020»

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΣΟΥΔΑΣ & ΚΕΡΑΜΙΩΝ 2020»

12.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΜΕΝΟ

13.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ

14.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

15.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ