Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική με τηλεδιασκέψη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 04/05/2022

29.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  με Τηλεδιάσκεψη  συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωή  θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 4η Μαϊου 2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 09:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟ  ΧΑΛΕΠΑΣ

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΤ 1109 ΙΔ.120569 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΕΠΑ

4. ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΔ. κκ 022714/ΟΤ 624 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ κκ 100312/ΟΤ 1208-1209 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ  ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ -ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ

6. ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔ. κκ 020803/ΟΤ 601 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

7.ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΤΜ. ΙΔ. Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔ. ΜΕ κκ 081620/ΟΤ988 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ

8.ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  62/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠΖ ΚΑΤΕΠΕΚΤΑΣΗ  317/2017 ΑΠΟΦ. Δ.Σ

9. ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦ. ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΤΕ -ΚΑΜΠΙΝΕΣ -FTTH Α/Κ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ

10. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ.

11. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΔΗΠΕΘΕΚ ΚΡΗΤΗΣ -ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ

12.ΑΙΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗ ΠΕΡΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

 

                                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ