Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 08/03/2022

04.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 8η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜ. 36/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

2.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΠΕ)

3.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ)

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ 2021»

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ/ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΣΒΑΡΤΣ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ»

8.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΠΩΛΟΓΙΩΡΓΗ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ»

9.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ»

10.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2021 (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)»

11.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ»

12.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ Β «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ»

13.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ Γ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ»

14.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΕΡΣΑΝΑ ΚΑΙ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

15.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

16.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΟΜΑΛΟΥ 2022

17.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΔΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

18.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΤΑΠ

19.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ