Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/07/2022

08.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 12η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

3.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡ. 153/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

4.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΩΝ»

5.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ OPENΑΒΕΚΤ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 ‘ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ’»

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

8.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΣΤΟ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017655

9.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

10.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ