Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/05/2022

13.05.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 17η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

3.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

4.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ»

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2022

6.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» - ΤΜΗΜΑ 1 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ»

7.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 82/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

8.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 93/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5030576)

9.

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»

10.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2020»

12.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2020»

13.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ, Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2021»

14.

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»

15.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

16.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

17.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ‘chaniatourism’

18.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

19.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ MEETING ΣΤΙΒΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ – ΧΑΝΙΑ 2022»

20.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

21.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

22.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

23.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

24.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ