Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18/02/2022

17.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:02

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 18η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 8:00 π.μ. έως 12:00 για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΚΡΟΜ FACILITY MANAGEMENT I.K.E.» ΚΑΙ ΤΟ ΑΡ. 18/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΕΠΠ.

 

Η επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του διεθνούς διαγωνισμού για την Καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Χανίων, καθώς η αίτηση προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης καθυστέρησε αρκετά την διαγωνιστική διαδικασία. Η καθαριότητα αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας, και οι επιπτώσεις σε περίπτωση μη έγκυρης ανάθεσης της εργασίας  θα ήταν δυσμενείς για τον πληθυσμό.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ