Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4/04/2023

31.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:54

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 4η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΡ. 23 ΠΑΡ. 1 Ν. 4849/2021)

2.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 272/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

3.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ»

4.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 38/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ)

5.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΜΠΕΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ»

6.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ RECODE» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5052164

7.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

8.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» - ΤΜΗΜΑΤΑ 2, 3 ΚΑΙ 21

9.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1, 3

10.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΡ. 26 Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ RECODE» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5052164

11.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

12.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (53) ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ»

13.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΜΠΕ

14.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ