Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14/02/2023

10.02.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:36

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9.07.2022 Τεύχος Α’), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 14η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00 π.μ. έως 12:00 για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

2.

ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 17/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ)

3.

ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΟΤ 266Α ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

6.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΄ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ: Δράσεις πρόληψης δημιουργίας μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του Τ.Σ.Α.Δ.Α.Σ.Α. του Δήμου Χανίων’»

8.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

9.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΦΝΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

10.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

11.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΑΝΙ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ