Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27/06/2023

23.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:44

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 27η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

2.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ ή ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31-12-2025 (ΚΑΝΤΙΝΕΣ – ΘΜΑ)

3.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ ή ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31-12-2025 (ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ & ΘΜΑ)

4.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

5.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

6.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΣ

7.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 2023

8.

ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΧΙΑΝΑ Ι

9.

ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ» ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

10.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΑΡ. 85/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

11.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

13.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

14.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ «EARTECA» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IPA ADRION

15.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

16.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

17.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

18.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

19.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

20.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

21.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

22.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡ. 45Δ/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡ. 58 Ν. 3852/2010

23.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 302/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ ΧΑΝΙΩΝ

24.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2023

25.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

26.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ SOCIAL MEDIA ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ON LINE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ADVERTISING

27.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

28.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ / ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΘΑΡΙ ΧΑΝΙΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ