Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Έναρξη αιτήσεων απόκτησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για στάθμευση & άδεια κυκλοφορίας ζωήλατων στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων

17.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 13:28

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για στάθμευση και άδεια κυκλοφορίας ζωήλατων στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων για το έτος 2023, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 27/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ. τα ακόλουθα:

 

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στην Υπηρεσία μετά από προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού και από ώρα 09.30 έως και 12.30. Στην περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας τα δικαιολογητικά θα περιέχονται σε φάκελο αριθμημένα, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

 • Ως ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αιτήσεων καθορίζεται η Παρασκευή 17/03/2023, η δε λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι την Πέμπτη 24/03/2023. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή, εκτός αν έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς με εμφανή στοιχείο την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης στο ταχυδρομείο.
 • Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαρέγκλιτα να συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα της απόφασης 27/2023 του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ. -ΑΔΑ 9ΩΑΙΟΕΒΕ-ΦΜΖ, σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτει η ως άνω άδεια παραχώρησης χώρου.

 

Τα δικαιολογητικά, που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία, είναι τα εξής: 

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΖΩΗΛΑΤΟΥ
 5. ΑΔΕΙΑ ΗΝΙΟΧΙΑΣ
 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ
 8. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΟΓΟΥ/ΩΝ
 10. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑ ΡΟΥΧΩΝ