Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

28/07/2020, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

28.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 14:24

                                                                      6ΝΜΝΩΗ5-ΥΞΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                            ΧΑΝΙΑ, 28/07/2020   
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                            Α.Π.         37141
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135
Τηλ. 28213 41760,Fax: 28213 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» 

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

1. Προϋπολογισμός Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  39.225,00 € (ετήσιες υπηρεσίες)  με δικαίωμα προαίρεσης (νέες υπηρεσίες) 3.500,00 € (κατ’ εκτίμηση). Σύνολο 42.725,00

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

 Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης  διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

4. Κωδικός CPV:   66514110-0   Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL434

6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων με σκοπό την απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

8. Χρόνος παράδοσης : Τα οχήματα θα ασφαλίζονται, από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ασφάλισής τους για δώδεκα μήνες.

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό πρωτ. 37096/28-7-2020 αναλυτική Διακήρυξη.

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  ΟΧΙ

11.Η εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

12. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

13. Παραλαβή προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων  Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135,  στις 11/ 08/ 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 πμ  έως  10:30 π.μ  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

16. Χρηματοδότηση:  Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 και του 2021 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Πρβλ άρθρο 127 και 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016).

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεσή της, παράβολο αξίας ίσης με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

18. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)., αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL):   www.chania.gr  στην διαδρομή: Προκηρύξεις

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο (σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται και έχει τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 68 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 ύστερα από την τροποποίησή του με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ