Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

19/01/2022,ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

19.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:01

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Χανίων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 997678759

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.E87401.00330

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Κυριακή Χατζηευαγγέλου (τηλ. 28213-41739 fax: 28210-41753 e-mail: kchatzievangelou@chania.gr).

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις).

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ α’ βαθμού

 2. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

 3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45211360-0

 4. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

 5. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

 6. Τίτλος έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 7. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά στην ανάπλαση περιοχής με συνολική έκταση 14.800 τ.μ. που περιλαμβάνει την Πλατεία 1866 και τις γύρω οδούς, δυτικά και ανατολικά της πλατείας 1866, Κορωναίου, Μυλωνογιάννη, Καραϊσκάκη, Κορκίδη, Κόρακα, Κριάρη στα οικοδομικά τετράγωνα 114, 115, 115Α, 116, 116Α, 117, 118, 119, 120 & 121.

 8. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 2.814.516,13 € χωρίς ΦΠΑ (3.490.000,00 € με 24% Φ.Π.Α.)

 9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

 10. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

 11. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν 4782/2021. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/21 ισχύει και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής: Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν, την τεχνική ικανότητα και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από το το Π.Δ. 71/19 στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και στα περιγραφικά αναφερόμενα στα άρθρα 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

 1. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

 2. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 3. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ), άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4782/2021 και του άρθρου 126 του Ν.4412/2016.

 4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 11/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ.

 5. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα .

 6. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4782/2021, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 1. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/02/2022 ημέρα Τρίτη, και ώρα 11.00 πμ.

 2. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 3. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984( Α΄188).

 4. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

 5. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται απο : 1) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικοί Πόροι μέσω του ΠΔΕ [ΣΑΕ 119/1, κωδικός εναρίθμου 2019ΣΕ11910019], στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 / Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ- ΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) με κωδ. MIS 5034916, ποσό 1.100,000,00 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 2) Ίδιοι Πόροι του Δήμου Χανίων ποσό 2.390.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του  Κ.Α. 64.7341.001

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο

 1. Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 2. Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (56.290,00 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

Μιχαήλ Καλογριδάκης

Αρχεία

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 3. ESPD
 4. espd-request
 5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 7. ΕΣΥ
 8. ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 9. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 10. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ
 11. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
 12. ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
 13. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
 14. ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
 15. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 16. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦ.ΦΥΤΩΝ ΤΜ1
 17. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦ.ΦΥΤΩΝ ΤΜ2
 18. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦ.ΦΥΤΩΝ ΤΜ3
 19. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦ.ΦΥΤΩΝ ΤΜ4
 20. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΜ1
 21. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΜ2
 22. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΜ3
 23. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΜ4
 24. Η/Μ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
 25. Η/Μ-ΑΡΔΡΕΥΣΕΙΣ
 26. Η/Μ-ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ
 27. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 28. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΑΡΧΙΚΤΕΚΤΟΝΙΚΑ-ΑΚΕ
 29. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 30. ΤΕΥΧΟΣ 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
 31. ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΦ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
 32. ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 33. ΤΕΥΧΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ