Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Περίληψη Διακήρυξης για Προμήθεια HY, εκτυπωτών και tablets στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

30.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

ΑΔΑ: ΩΑ5ΘΩ5-ΡΗ7
ΧΑΝΙΑ, 30/11/2022
ΑΡ.ΠΡ. 62397

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια HY, εκτυπωτών και tablets στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την ««Προμήθεια HY, εκτυπωτών και tablets στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0»

1. Προϋπολογισμός: καθαρή αξία 49.000,00 πλέον Φ.Π.Α 24% συνολική αξία: 60.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

4. Κωδικός CPV: :   30213000-5 (Προσωπικοί ΗΥ), 30231310-3 (Επίπεδες οθόνες), 30232110-8 (Εκτυπωτές), 30213200-7 (Tablets) 

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της προμήθειαςEL434

6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  σύμβασης  είναι η  προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr Wallet. στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, 

7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

8. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:  Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στην αποθήκη του Τμήματος ΤΠΕ.

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Όπως περιγράφεται στην σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  ΟΧΙ

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες, με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής.

11.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της καθαρής αξίας δηλαδή 490€

12. Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής

13. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 16/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:55.

-Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 22 /12/2022 και ώρα 08:30.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το Έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

16. Προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε

 Συστημικό Αριθμό: 177961.1

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι.

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΕΕΣ σε PDF

ΕΕΕΣ σε XML


 

 

 

 

 

Αρχεία

  1. 1._diakiryxi_kep-iy_-adam
  2. 4.espd-request-v2(13)
  3. 3.espd-request-v2(12)