Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

29/03/2022,ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:«ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

29.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:33

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»

 

 1. Κύριος του έργου: Δήμος Χανίων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d-techniki@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.chania.gr

Πληροφορίες: Κυριακή Χατζηευαγγέλου (τηλ. 28213-41739 fax: 28210-41753 e-mail: kchatzievangelou@chania.gr)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις).

 1. Τίτλος μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 2. Αντικείμενο μελέτης-Εκτιμώμενη αξία-Χρηματοδότηση:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, η εξασφάλιση του συνόλου των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών και η σύνταξη των τευχών για την δημοπράτηση των έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη που αφορά στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων του Δήμου Χανίων.

Θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες με την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή:

1. 21.582,00€ για μελέτη κατηγορίας 02:Πολεοδομική Μελέτη

2. 407.635,36€ για μελέτη κατηγορίας 06:Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών εγκαταστάσεων.

3. 246.983,77€ για μελέτη κατηγορίας 07:Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες.

4. 179.791,00€ για μελέτη κατηγορίας 08:Στατικές μελέτες.

5. 176.945,16€ για μελέτη κατηγορίας 09:Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες.

6. 24.480,46€ για μελέτη κατηγορίας 10: Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

7. 34.342,19€ για μελέτη κατηγορίας 13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων

8. 29.790,35€ για μελέτη κατηγορίας 16: Τοπογραφική Μελέτη

9. 6.671,10€ για μελέτη κατηγορίας 20: Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

10. 19.466,85€ για μελέτη κατηγορίας 21: Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

11. 7.671,68€ για μελέτη κατηγορίας 24: Μελέτες Δασικής Αναψυχής και Μονοπατιών

12. 23.015,04€ για μελέτη κατηγορίας 25: Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

13. 19.783,50€ για μελέτη κατηγορίας 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες

Προβλέπεται επίσης ποσόν 179.723,77€ για απρόβλεπτες δαπάνες

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ (ΑΔΑ: 6ΦΖΙ46ΜΤΛ6-ΒΗΘ).

 1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 2. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

 3. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα κριτήρια και υποκριτήρια καθώς και η βαρύτητά τους αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω (και άρθρο 12.1 της διακήρυξης). Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών που απαιτούνται. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στη διακήρυξη.

 5. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού είκοσι εφτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (27.550€).

 6. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 21/03/2022 και δημοσιεύτηκε στις 25/03/2022.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

                                                                          Μιχαήλ ΚαλογριδάκηςΑρχεία

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 4. ΕΕΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 6. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 8. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ