Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

05.10.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:35

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να καταθέσετε προσφορά για τη προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

ΧΑΡΤΙ Α4 80g/m2 Λευκό. Κάθε κούτα περιέχει 5 πακέτα των 500 φύλλων

ΚΟΥΤΑ

500

 

 

Τα είδη τα οποία αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.

 Η Οικονομική προσφορά σας δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) αρκεί να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.

 Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν  τμηματικά  από την υπογραφή της σύμβασης, εντός στις αποθήκες του Δήμου η σε χώρο που θα υποδείξει αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης με ευθύνη, μεριμνά και δαπάνη του προμηθευτή. 

Παρακαλούμε να καταθέστε την οικονομική σας προσφορά έως τις 12/10/2022,  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

         Για Γραφείο Προμηθειών,

         Προσφορά για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”,

         Υπόψιν κας Μαμά Σοφίας

 

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει εκ μέρους του οικονομικού φορέα η οποία θα αναφέρει ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος μου για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και συνεπώς δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού» (άρθρο 80 παρ.2  Ν.4412/2016) (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 

-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και στην οποία θα αναφέρεται ότι

«ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………..………….…………… δηλώνω ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού» (άρθρο 80 παρ.2  Ν.4412/2016)» (σε περίπτωση νομικού προσώπου)

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται (αν δεν υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζουν βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα) καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη

 4. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ που να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ