Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Διακήρυξη έργου με τίτλο: Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε.Σούδας

22.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 13:25

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Αρ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 193362

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Χανίων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 997678759

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.E87401.00330

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Αργυρή Μαρινάκη, (τηλ. 28213-41726, e-mail: amarinaki@chania.gr).

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις).

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ α’ βαθμού

 2. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

 3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45233120-6

 4. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

 5. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

 6. Τίτλος έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ»

 7. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά εργασίες κατασκευής οδών στην Δημοτική Ενότητα Σούδας και συγκεκριμένα στις παρακάτω περιοχές της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ2 Κάτω Σούδας :

 • Οδός Παπαναστασίου από Ο.Τ.112-Ο.Τ.119

 • Οδός Ηφαίστου από Ο.Τ.119-Ο.Τ.118

 • οδός Τριών Ιεραρχών από Ο.Τ.118- Ο.Τ.117

 • Οδός Ηγουμένου Γαβριήλ μεταξύ Ο.Τ.113-Ο.Τ.112 & Ο.Τ.114-Ο.Τ.115 & Ο.Τ.118-Ο.Τ.119

 • Οδός Προμηθέως μεταξύ Ο.Τ.118 -Ο.Τ.119 & Ο.Τ.117-Ο.Τ.116

 • Οδός Καλλιρόης ανάμεσα Ο.Τ.115-Ο.Τ.112 & Ο.Τ 114-Ο.Τ.113

 • Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης επί της συμβολής των οδών Θάλειας και Μαυρεδάκη

 1. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 1.370.967,74 € χωρίς ΦΠΑ, (1.700.000,00 € με 24% Φ.Π.Α.)

 2. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

 3. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

 4. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων Οδοποιίας και Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, ισχύει και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής: Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν, την τεχνική ικανότητα και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από το το Π.Δ. 71/19 στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και στα περιγραφικά αναφερόμενα στα άρθρα 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), στις κατηγορίες έργων Οδοποιίας και Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών.

 1. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

 2. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 3. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ), άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν.4412/2016 και του άρθρου 126 του Ν.4412/2016.

 4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 12/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ..

 5. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα .

 6. Χρόνος ισχύος προσφορών:

 7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 8. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/12/2022 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 πμ.

 9. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 10. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984( Α΄188).

 11. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

 12. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Εισφορές Σχεδίου Πόλεως- Ίδιοι Πόροι σε βάρος του  Κ.Α. 30.7326.004. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 13. Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 14. Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών ευρώ (27.419,35 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

Μιχάλης ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ

Αρχεία

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΣΗΔΗΣ
 7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
 8. ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΠΕ2_25
 9. ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΠΕ2_31
 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
 11. ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΗΦΑΙΣΤΟΥ
 12. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΣ
 13. ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
 14. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΦΑΙΣΤΟΥ
 15. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
 16. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.
 17. ΜΗΚΟΤΟΜΗ
 18. ΑΑΥ
 19. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.
 20. espd-request
 21. espd-request-v2
 22. ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ