Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία: «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Χανίων

16.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:01

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

 

προκηρύσσει  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Χανίων προϋπολογισμού  124.000,00 €  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24%.

  1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

2. Κωδικός CPV:  79415200-8

 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 121 του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ Α΄129) ο Δήμος Χανίων υποχρεούται στην εκπόνηση προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων μετακίνησης πεζή, των οδεύσεων διαφυγής, των χώρων εκτόνωσης, των σημείων προσωρινής περίθαλψης και των σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ.

 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

 5. Χρόνος Υλοποίησης της Υπηρεσίας:   Ως χρόνος υποβολής των παραδοτέων ορίζεται:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1               Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2               Τρεις (3) μήνες από την παραλαβή του Π1

χωρίς να προσμετρώνται σε αυτόν οι χρόνοι εγκρίσεων και ελέγχου ούτε ο χρόνος διαβούλευσης

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική  αναλυτική Διακήρυξη.

 7. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 

 8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ:  176670

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών είναι η 05/12/2022  ώρα λήξης 15.30 μ.μ

 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

 10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από  το Πράσινο Ταμείο -Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 11.  Ενστάσεις – προδικαστικές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

12.  Εγγύηση  συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  που ανέρχεται στο ποσό των  στα 2.000,00    ευρώ 

Διακήρυξη με παραρτηματα