Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

02/03/2022, Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για "Συντήρηση ανελκυστήρων - αναβατορίων ΑμεΑ"

02.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:17

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr                                                          

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση ανελκυστήρων - αναβατορίων ΑμεΑ

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

​Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 που προβλέπεται πίστωση ποσού 6.000,00€ στον Κ.Α. 30-6264.003 για «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων»

  3. Το υπ’ αριθμό 8997/24-02-2022 Πρωτογεννές Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ:22REQ010110143)

  4. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  5. Το υπ’ αριθμό 9123/24-02-2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  6. Την υπ’ αριθμό Α-381 και Α.Π. 9998/01-03-2022 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 1.711,20€ στον παραπάνω Κ.Α.(ΑΔΑΜ:22REQ010129690 -ΑΔΑ:ΨΛΡ8ΩΗ5-Τ38)

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για τη συντήρηση ανελκυστήρων - αναβατορίων ΑμεΑ για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.711,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αφορά στη συντήρηση έξι (6) ανελκυστήρων και τριών (3) αναβατορίων Α.με Α. του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ Α.με Α.»

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη συντήρηση έξι (6) ανελκυστήρων και τριών (3) αναβατορίων Α.με Α. του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα των ανελκυστήρων που βρίσκονται: α) στο Δημαρχείο Χανίων στην οδό Κυδωνίας αριθμός 29 στα Χανιά (υδραυλικός δύο (2) στάσεων), β) στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού (υδραυλικός δύο (2) στάσεων), γ) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Σούδας στη Σούδα (υδραυλικός τεσσάρων (4) στάσεων), δ) στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Θερίσου στο Βαμβακόπουλο (υδραυλικός τεσσάρων (4) στάσεων) και ε) στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην πλατεία Κατεχάκη στα Χανιά (δύο (2) ηλεκτροκίνητοι MRL τριών (3) στάσεων) και των αναβατορίων Α.μεΑ. που βρίσκονται: α) στο γήπεδο Περιβολίων (υδραυλικό δύο (2) στάσεων) β) στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας στη Σούδα (υδραυλικό δύο (2) στάσεων) και γ) στο ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων (πέντε (5) στάσεων) στα Χανιά.

Η συντήρηση:

Α) κάθε ανελκυστήρα θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, θα γίνεται δύο (2) φορές το μήνα σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα: 4 «Συντήρηση», 5 «Συνεργεία Συντήρησης» και 6 «Υποχρεώσεις συντηρητή», της με αριθμό Φ9.2/Οικ. 28425 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2604/Β΄/22-12-2008) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων» όπως διορθώθηκε (Φ.Ε.Κ. 424/Β΄/10-03-2009),

Β) κάθε υδραυλικού αναβατορίου Α.μεΑ. θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, θα γίνεται κάθε δύο (2) μήνες και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

Β.1.) λίπανση κινητών μερών

Β.2.) έλεγχος βαλβίδων

Β.3.) έλεγχος υδραυλικού εμβόλου

Β.4.) έλεγχος στάθμης λαδιών

Β.5) έλεγχος φρένων

Β.6) έλεγχος υδραυλικού κυκλώματος

Β.7) έλεγχος τερματικών διακοπτών ασφαλείας

Β.8.) έλεγχος προστατευτικών μπαρών

Β.9.) έλεγχος πλατφόρμας μεταφοράς

Β.10.) έλεγχος χειριστηρίων

και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του και

Γ) του αναβατορίου Α.μεΑ. θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, θα γίνεται κάθε δύο (2) μήνες και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

Γ.1.) λίπανση κινητών μερών

Γ.2.) έλεγχος μπαταριών

Γ.3.) έλεγχος χειριστηρίων

Γ.4) έλεγχος ασφαλιστικής διάταξης κατά την κίνηση

και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του.

 

Στην προσφορά να δοθεί το κόστος συντήρησης/φορά κάθε ανελκυστήρα και αναβατορίου, διότι λόγω των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του COVID-19, υπάρχει περίπτωση να μην συντηρηθούν όλα (ανελκυστήρες, αναβατόρια), για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης, αφού οι χώροι που εξυπηρετούν δεν θα λειτουργήσουν.

 

Ο Δήμος Χανίων δε δεσμεύεται να εξαντλήσει όλο το ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά έως τις 08/03/2022, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για “Συντήρηση ανελκυστήρων - αναβατορίων ΑμεΑ ,

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για την συντήρηση ανελκυστήρων - αναβατορίων ΑμεΑ ”.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ