Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

26/08/2022, Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμούγια την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ: Δράσεις πρόληψης δημιουργίας μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του Τ.Σ.Α.Δ.Α.Σ.Α. του Δήμου Χανίων

26.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:26

Αναλυτική Διακήρυξη με Παραρτήματα

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ESPD σε pdf

Διευκρινίσεις