Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Ανακοίνωση κατάθεσης μελέτης

01.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:51

                                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, έχοντας υπόψη το άρθρο 2Α του
Ν.3316/2005, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4014/2011, ανακοινώνει ότι
κατατέθηκε η Μελέτη «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΛΩ ΕΩΣ ΑΚΤΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ» που εκπονήθηκε από το γραφείο ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ – CUOMO
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΟΕ, δωρεά της εταιρείας Ι. ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με την απόφαση 301/22 της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.
Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα
ενός (1) μήνα από την δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει
γνώση και να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.
Η μελέτη διατίθεται προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου στα γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και τυχόν παρατηρήσεις επί της μελέτης μπορούν να υποβληθούν
στην εν λόγω Διεύθυνση.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Χ.
Σοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Αρχεία

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
  2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ