Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

14/01/2022,ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ‘’ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ’’

14.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 16:36

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

‘’ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ’’

1. Κύριος του Έργου : Δημος Χανίων

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Χανίων

Ταχ. Δ/νση Κυδωνίας 29, Χανιά 73135

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d-techniki@chania.gr

Πληροφορίες: Ευάγγελος Πασιπουλαρίδης – 2821341739

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη

διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

2. Τίτλος μελέτης – Εκτιμώμενη αξία - Χρηματοδότηση: ‘’Εκπόνηση νέων μελετών και επικαιροποίηση παλαιών μελετών πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων’

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση τεχνικών μελετών Παθητικής και Ενεργητικής

Πυροπροστασίας η αποτύπωση κατόψεων, όπου αυτές δεν είναι διαθέσιμες, καθώς και η επικαιροποίηση υφιστάμενων τέτοιων μελετών, σε όλα τα σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων

H συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσόν των 433.834,90€ (χωρίς ΦΠΑ)

Θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες με την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή:

κατηγορία 06, Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών εγκαταστάσεων 147.909,11€

κατηγορία 09: Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες 229.338,62€

Προβλέπεται επίσης ποσόν 56.587,16€ για απρόβλεπτες δαπάνες και 4.604,44€ για σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’. Ο χρηματοδοτούμενος από το πρόγραμμα

προϋπολογισμός, ανέρχεται σε 200.500,00€ (χωρις ΦΠΑ). Το υπόλοιπο ποσόν της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

3. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 16 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού

4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 28/2/2022 και ώρα 12:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 7/3/2022 και ώρα 11:00π.μ

5. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα κριτήρια και υποκριτήρια καθώς και η βαρύτητά τους αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω (και άρθρο 12.1 της διακήρυξης). Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών που απαιτούνται . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στη διακήρυξη.

7. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.676,70€).

8. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 28/12/2021 και δημοσιεύτηκε στις 31/12/2021.

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Μιχάλης Καλογριδάκης

 

Αρχεία

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ