Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για υπηρεσία ανάλυσης απαιτήσεων κινητού Αστικού Καθιστικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «VARCITIES» HORIZON 2020

30.05.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:36

HORIZON 2022 LOGO  EU LOGO

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά για την υπηρεσία ανάλυσης απαιτήσεων κινητού αστικού καθιστικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «VARCITIES» HORIZON 2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού έως 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), σύμφωνα με τους συνημμένες απαιτήσεις- τεχνικές προδιαγραφές. 

Συγκεκριμένα, η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης  έργου με τίτλο « Visionary nature based actions for health, well being & resilience in cities» και ακρωνύμιο «VARCITIES» του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020:SC5 14 2019 που συμμετέχει ο Δήμος Χανίων.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση της προτεινόμενης μεθοδολογία υλοποίησης και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που έχουν τεθεί.

Από τον υποψήφιο ανάδοχο πρέπει να κατατεθεί πλέον της οικονομικής προσφοράς και τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης.

Η Υπηρεσία αυτή αναλύεται σε δύο Φάσεις (Α,Β) - Παραδοτέα με διάρκεια η Φάση Α έως 30 ημερολογιακές ημέρες και η Φάση Β έως 60 ημερολογιακές ημέρες. Συνολική διάρκεια υπηρεσίας 90 ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά με την τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης, ως την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29) σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω: 

ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προσφορά για “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ”

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην συνημμένη πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ