Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών και την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ για το τμήμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

09.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:11

Έπειτα από την αρ.748/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων (ΑΔΑ:68Ο 5ΩΗ5-ΑΗ4), ανακοινώνουμε την αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών και την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ για το τμήμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» Σχετική η αρ.55987/25-10-2022 διακήρυξη με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: 175892

Συνεπώς:

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών ορίζεται η Τρίτη 22/11/2022 και ώρα 15:30 και η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα  28/11/2022 και ώρα 08.30 π.μ.

Όλες οι αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής.

748/2022 απόφαση Ο.Ε