Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Π.Χ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

02.09.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:32

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Π.Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου από την Δ.Π.Χ. Δήμου Χανίων για τις αυξημένες ανάγκες εκθεσιακού χώρου για τις νέες εικαστικές παραγωγές της ΔΠΧ. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίζεται από 05/09/2022 και λήγει στις 28/09/2022 (20ημέρες) και ώρα 12:00 εντός είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού μεγάρου και των γραφείων της Δ.Π.Χ. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή έγγραφης προσφοράς κρίνεται ως εκπρόθεσμη.
Αρχεία

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ