Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Διαμόρφωση Κέντρου Ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Χανίων

27.12.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:12

«Διαμόρφωση Κέντρου Ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Χανίων»

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Διαμόρφωση Κέντρου Ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Χανίων» προϋπολογισμού 1.992.201, 98  ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760 εσωτ.3.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 48000000-8, Αναλυτικότερα CPV αναφέρονται αναλυτικά στην Διακήρυξη   

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης

Δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου ελέγχου έξυπνης πόλης και στην ενίσχυση της  επιχειρησιακής συνέχειας σημαντικών δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού που οδηγεί σε μη διαθεσιμότητα ή αδυναμία πρόσβασης σε κρίσιμες υποδομές του Δήμου Χανίων. Η σύμβαση χωρίζεται σε 3 τμήματα

Τμήμα 1:    Διαμόρφωση κέντρου ελέγχου και ενίσχυση υπολογιστικών υποδομών

Τμήμα 2:    Ενίσχυση υποδομής γεωχωρικών δεδομένων Τρισδιάστατο υπόβαθρο

Τμήμα 3:    Προμήθεια εξοπλισμού επίγειας και εναέριας αποτύπωσης

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση της προμήθειας  δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δέκα  (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη .

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα  ανατεθεί με κριτήριο  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

9. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά  υποβολής των προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, (συστ. Αριθμός: 179005,179007,179008) για τα 3 τμήματα αντιστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 27/01/2023  ώρα λήξης 15.30 μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 02/02/2023 ώρα 08:30 π.μ  

Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 9 μήνες

11. Εγγυήσεις.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 32.132,29  ευρώ , στην περίπτωση που συμμετέχουν και στα 3 τμήματα

 

12. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση είναι χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα  «Αντώνης Τρίτσης» πρόσκληση ΑΤ08 “Smart cities» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και ένα μικρό ποσό από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων.

13. Προδικαστική Προσφυγή

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)». 

14. Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/12/2022  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διακήρυξη με τα παραρτήματα