Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

15/03/2022, Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για "Ετήσια συνδρομή εφαρμογών CAD"

15.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 13:30

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr                                                                                                                                                            ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


 

                                                                                                                                                                                ΠΡΟΣ

                                                                                                                                                                                Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ετήσια συνδρομή εφαρμογών CAD

 

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

​Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022, που προβλέπεται πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 00-6451.001 για «Συνδρομή ετήσια άδεια χρήσης εφαρμογής cad»

  3. Το υπ’ αριθμό 11382/10-03-2022 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΑΔΑΜ:22REQ010176552).

  4. Το υπ’ αριθμό 11605/10-03-2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών.

  5. Την υπ’ αριθμό Α-425 με Α.Π. 12184/14-03-2022 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 10.763,20€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ:22REQ010198892 – ΑΔΑ:6Η2ΛΩΗ5-ΘΟΘ)

  6. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την ετήσια συνδρομή εφαρμογών CAD για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 10.763,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 11605/10-03-2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, απαιτείται η ανανέωση των άδεια χρήσης των ειδικών λογισμικών CAD για ένα επιπλέον έτος (από 24/04/2022 έως τις 23/4/2023), ως εξής:

 

Ηλεκτρονική συνδρομή

Ποσότητα

Part Number

Serial Number

Ημερομηνία λήξης τρέχουσας συνδρομής

Autodesk AutoCAD 2018 Commercial single user ELD Annual Subscription

1

001J1-WW8695-T548

564-26611555

23/4/2022

Autodesk AutoCAD Architecture 2018 Commercial single user ELD Annual Subscription

1

185J1-WW8695-T548

564-26611555

23/4/2022

Autodesk AutoCAD Map 3D 2018 Commercial single user ELD Annual Subscription

1

129J1-WW8695-T548

564-26611555

23/4/2022

Autodesk AutoCAD 3ds Max 2018 Commercial single user ELD Annual Subscription

1

128J1-WW2859-T981

564-26611654

23/4/2022

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά έως τις 22/03/2022, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Ετήσια συνδρομή εφαρμογών CAD”,

Υπόψιν κας Γουμενάκη

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι “δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016”. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ..

4. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) που να έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει: Συμμορφώνομαι με του όρους και προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών του Δήμου Χανίων για την ετήσια συνδρομή εφαρμογών CAD.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ