Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» για το τμήμα: Προμήθεια τεσσάρων(4) ηλεκτρικών επιβατηγών οχημάτων

25.10.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:12

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 4 ηλεκτρικών επιβατηγών οχημάτων του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 148.800, 00  ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760 εσωτ.3.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:  34144900-7

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης

«Προμήθεια τεσσάρων (4) Ηλεκτρικών επιβατηγών οχημάτων», εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 €  πλέον ΦΠΑ  28.800,00 €, σύνολο 148.800,00 €

 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση της προμήθειας  δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δέκα  (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη .

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα  ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής

9. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά  υποβολής των προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, (συστ. Αριθμός: 175892) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14/11/2022  ώρα λήξης 15.30 μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18/11/2022 ώρα 08:30 π.μ  

Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 9 μήνες

11. Εγγυήσεις.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2.400,00 ευρώ

 

12. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση είναι χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

13. Ενστάσεις – προδικαστικές

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)». 

 

Διακήρυξη με παραρτήματα

Πίνακας συμμόρφωσης

748.2022 O.E Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών και αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας