Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων

26.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:27

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου  πλυντηρίου κάδων, του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 186.000,00  ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760 εσωτ.3.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 34144000-8

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης

Προμήθεια 1 αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων », εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 €  πλέον ΦΠΑ  36.000,00 €, σύνολο 186.000,00 €

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση της προμήθειας  δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη .

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα  ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής

9. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά  υποβολής των προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος με  αριθμό: 158930  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24/05/2022  ώρα λήξης 15.30 μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 30/05/2022 ώρα 08:30 π.μ  

Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

11. Εγγυήσεις.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  που ανέρχεται στο ποσό των  1.500,00 ευρώ 

12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι από  το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 600.000,00 € (ΣΑΕ 055 με ενάριθμο  2017ΣΕ05500010 ) και ο Δήμος Χανίων με το υπόλοιπο ποσό για το σύνολο της προμήθειας.

13. Ενστάσεις – προδικαστικές

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)». 

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 18/04/2022  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διακηρυξη με τα παραρτήματα