Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

18/02/2022, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

18.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:58

Έπειτα από την αρ.91.2022 αποφαση Ο.Ε γνωστοποιούμε ότι συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία της καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Χανίων, με νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών

 

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 2.033.122,65  ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 90610000-6,  90900000-6

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  Η σύμβαση χωρίζεται στα κάτωθι  2 τμήματα  και ο οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα υποβολής προσφορών για ένα  ή σε όλα τα τμήματα. 

 ΤΜΗΜΑ 1: Καθαρισμός  και σάρωση οδών, προϋπολογισμού  1.995.922,65  €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ  2:Καθαρισμός   παραλιών, προϋπολογισμού 37.200,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%      

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος Υλοποίησης της Υπηρεσίας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  ένα   έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με  δικαίωμα του Δήμου Χανίων   να παρατείνει τη σύμβαση μονομερώς με τους ίδιους όρους για ένα (1) επιπλέον έτος μετά τη λήξη της, με την ίδια συμβατική ετήσια αξία όπως αυτή  έχει προκύψει από την έκπτωση του αναδόχου.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη .

8. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

9. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά  υποβολής των προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, (συστ. Αριθμός: 145807) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20/01/2022  ώρα λήξης 15.30 μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 26/01/2022 ώρα 08:30 π.μ  

Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της Υπηρεσίας  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη.

12. Ενστάσεις – προδικαστικές

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

13.  Εγγυήσεις συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  που ανέρχεται στο ποσό των  στα 32.792,30  €   ευρώ  σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει και στα 2 τμήματα. Αναλυτικά:

Για το τμήμα 1 : 32.192,30€ , για το τμήμα 2: 600,00 €,

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14/12/2021  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διακήρυξη με τα παραρτήματα

Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς

91/2022 OE