Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία χορήγησης θέσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου Χανίων.

25.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:24

Προσκαλούμε όλους τους υφιστάμενους πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) που έχουν συμπεριληφθεί στους πέντε (5) οριστικούς πίνακες, υφιστάμενων πωλητών (έναν για κάθε ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς), για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την χορήγηση θέσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου Χανίων, για να καταθέσουν αίτηση για τον σκοπό αυτό, δηλώνοντας τις ημέρες οι οποίες κατά ανώτατο όριο δεν μπορούν να υπερβούν τις υφιστάμενες στους οριστικούς πίνακες, αλλά μπορούν να δηλωθούν λιγότερες, καταθέτοντας συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Αντίγραφο άδειας από το οποίο θα αποδεικνύεται η παλαιότητα της (αφορά στο έτος απόκτησης της άδειας). Επισημαίνεται ότι η άδεια θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να κατατεθεί η τελευταία απόφαση ανανέωσης της άδειας.
  2. Ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα). Ο υποψήφιος

οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για μπορέσει να λάβει τα τριάντα (30) μόρια που αφορούν το κριτήριο αυτό.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 28/11/2022 έως και 12/12/2022.

  Προσοχή μετά την ημερομηνία αυτή αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στην οδό Κυδωνίας 29, στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στην οδό Κριάρη 40 1ος  όροφος (Μέγαρο Πάνθεον) κατά τις ημέρες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dimos@chania.gr , t-emporio@chania.gr.

Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2821341648 και 649.

Αρχεία

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ