Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Περίληψη Διακήρυξης Aνοικτού Διαγωνισμού γιά την ανάθεση της μελέτης:‘’Εκπόνηση νέων μελετών και επικαιροποίηση παλαιών μελετών πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων’

30.12.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:15

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

‘’ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ’’  1. Κύριος του Έργου : Δήμος Χανίων

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Χανίων

Ταχ. Δ/νση Κυδωνίας 29, Χανιά 73135

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d-techniki@chania.gr

Πληροφορίες: Μαρία Αϊβαλιώτη – 2821341712

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

  1. Τίτλος μελέτης – Εκτιμώμενη αξία - Χρηματοδότηση: ‘’Εκπόνηση νέων μελετών και επικαιροποίηση παλαιών μελετών πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων’

Με την υπό ανάθεση Σύμβαση ο Δήμος Χανίων προχωρά στην εκπόνηση νέων (συνολικά 45) και την επικαιροποίηση παλαιών (συνολικά 53) μελετών πυροπροστασίας για τα σχολικά του κτίρια (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η σύνταξη μελέτης παθητικής και/ή ενεργητικής πυροπροστασίας (τευχών, σχεδίων κάτοψης, τομής κτλ, τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας), η κατά περίπτωση υποβολή τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων για αρχειοθέτηση ή έγκριση και η ενημέρωση του φακέλου οικοδομικής άδειας στην ΥΔΟΜ Χανίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο υποβολής διατάξεις, καθώς και η παράδοση των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακά υπογεγραμμένη) στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

H συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσόν των 462.809,41€ (χωρίς ΦΠΑ)

Θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες με την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή:

κατηγορία Ο6 – Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Εγκαταστάσεων 175.200,18 €

κατηγορία 09 – Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και άλλες Ηλεκτρονικές Μελέτες 227.242,78 €

Προβλέπεται επίσης ποσό 60.366,45 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’. Ο χρηματοδοτούμενος από το πρόγραμμα προϋπολογισμός, ανέρχεται σε 200.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Το υπόλοιπο ποσόν της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

  1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 16 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού

  2. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 6/2/2023 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 10/2/2023 και ώρα 10:00π.μ

  3. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

  4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω (και άρθρο 12.1 της διακήρυξης). Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών που απαιτούνται . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Αναλυτικά οι απαιτήσεις αναφέρονται στην οικεία διακήρυξη.

  5. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού εννιά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (9.250 €).

  6. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 16/12/2022 και δημοσιεύτηκε στις 21/12/2022.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr., με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 194938 στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Μιχάλης Καλογριδάκης

Αρχεία

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ