Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

15/06/2022, Διακήρυξη ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος έως 31-12-2022

15.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:04

                Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 Προκηρύσσει

Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος  έως 31-12-2022(από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2022) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Δ/γμα 270/1981,  και στην Κ.Υ.Α:  47458/2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1864/16.05.2020 τεύχος Β' ,)όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για τις  θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, τη χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας, ως εξής:

 

α/α

ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΕ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΡ.ΘΕΣΗΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΕ Τ.Μ.

ΕΤΗΣΙΟ

ΜΙΣΘΩΜΑ

Τιμή εκκίνησης μισθώματος για  το έτος 2022

1

ΚΑΝΤΙΝΑ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΥΛΕΜΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Κ9

 

15,00

 

2.475,00€

2.475,00€

2

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΣΟΥΔΑΣ

ΒΛΗΤΕΣ 

Δ024

142,81

1.428,10€

1.428,10€

3

ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

ΘΜ13

39,97

1.998,50€

 

1.998,50€

 

4

ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΜ05

20,00

1.000,00€

1.000,00€

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου 2022ημέρα Τρίτη και  ώρα 11:00 στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων , δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά (αίθουσα τύπου) ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής του Δήμου Χανίων .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν α) όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους. Οι πιθανές ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε περίπτωση που αναδειχθούν πλειοδότης, τα μέλη της ευθύνονται απέναντι στην Επιτροπή αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, στερούμενος ευεργετήματος και δη του διζήσεως και διαιρέσεως.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθεση περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων μετέχει.

  Οι συμμετέχοντες πρέπει vα  καταθέσουν στην επιτροπή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων  β’& γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν 4364/2016 (Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -ΤΑ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δήμου Χανίων για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. πρωτ. Δήμου Χανίων 29284/14-06-2022 αναλυτική διακήρυξη.

 Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ολόκληρη  η  διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr)

Διακήρυξη Δημοπρασίας

Παράρτημα 1: Ορθοφωτοχάρτες