Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για "Προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων"

31.10.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 13:21

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

 

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

​Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022, που προβλέπεται πίστωση 37.200,00€ στον Κ.Α. 10-6651.002 για «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών φωτ&φαξ»

 3. Το υπ’ αριθμό 53024/11-10-2022 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΑΔΑΜ:22REQ011396648).

 4. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών

 5. Το υπ’ αριθμό 53496/12-10-2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών

 6. Την υπ’ αριθμό Α-953 με Α.Π. 54214/17-10-2022 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 7.000,00€ για το 2022 και 6.923,00€ για το 2023 στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ:22REQ011434298ΑΔΑ:Ψ632ΩΗ5-2Ω8)

 7. Την υπ’ αριθμό 54511/18-10-2022 Πρόσκληση της Οικονομικής Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ:22PROC011441778)

 8. Την υπ’ αριθμό 56336/26-10-2022 Απόφαση Ματαίωσης (ΑΔΑ:95Σ3ΩΗ5-Ζ15)

 9. Το υπ’ αριθμό 56336/26-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών

 10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 13.923,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στην προμήθεια σε γνήσια αναλώσιμα είδη εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η προσφορά που θα κατατεθεί, θα πρέπει να αφορά στο σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της προμήθειας.

Ο χρόνος παράδοσης για την προμήθεια Μελανιών/Τόνερ, Drum για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα για τις Υπηρεσίες του Δήμου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας.

Η παράδοση των υλικών μπορεί να γίνει τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος, στον χώρο της Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου μας, στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου .

Ο Δήμος Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κάποιο από τα ανωτέρω είδη με άλλο ίσης αξίας σε περίπτωση καταστροφής ή προμήθειας νέου εκτυπωτή ή φωτοαντιγραφικού, τα οποία θα είναι συμβατά με τους νέους εκτυπωτές ή φωτοαντιγραφικά.

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά έως τις 07/11/2022, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων”,

Υπόψιν κας Γουμενάκη

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι “δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016”. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ..

4. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) που να έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

5. Ότι άλλο προβλέπεται / απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Δήμαρχο Χανίων

 2. Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Αλόγλου Αναστάσιος

 3. Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 1. Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ