Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

03/03/2022, Προμήθεια ενός ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή

03.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:09

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια  ενός ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή, του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 205.000,00  ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760 εσωτ.3.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2. Κωδικός CPV: 34223300-9 , 34223330-8

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης

Προμήθεια ενός ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή, συνολικού  προϋπολογισμού 165.322,58 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  και 205.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση της προμήθειας  δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη .

7. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα  ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής

8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, (συστημικός αριθμός 155931) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21/03/2022 ώρα λήξης 15.30 μμ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 28/03/2022 ώρα 08:30 π.μ  

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

10. Χρηματοδότηση:  Από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων

11. Ενστάσεις – προδικαστικές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»),  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

Διακήρυξη με παραρτήματα