Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Προμήθεια Σίτισης (έτοιμα γεύματα) του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Χανίων

27.10.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:40

Ο  Αντιδήμαρχος  ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη Προμήθεια Σίτισης (έτοιμα γεύματα) του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Χανίων  συνολικού προϋπολογισμού 47.534,58  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 %, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 15894200-3

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των προϋπολογισμού 47.534,58   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 %

Η προμήθεια αφορά στη σίτιση των γυναικών  του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων με πλήρες μεσημβρινό γεύμα και βραδινό γεύμα  για χρονικό διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης και έως την  30  Σεπτεμβρίου 2023, με  δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρόγραμμα παραταθεί  πέραν την 30η Σεπτεμβρίου 2023 και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  σχετική διακήρυξη .

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αρ.175797

      Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  14/11/2022  και ώρα 15:30 

      Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  18/11/2022 και ώρα 08.30 π.μ.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 5 μήνες

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί  από το Έργο ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 5000910» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων.»

10. Προδικαστική Προσφυγή  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

 

11.  Εγγυήσεις συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  που ανέρχεται στο ποσό των  841,32 €  

Διακηρυξη με τα παραρτηματα