Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

07.10.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 13:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                              

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                              

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135                                                

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750                                                                

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr                                   ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

                                                ΠΡΟΣ,

                                                Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 που προβλέπεται πίστωση ποσού 6.208,79€ στον  Κ.Α. 30.6265.004 για «Συντήρηση πυροσβεστήρων»
 3. Το υπ’ αριθμό 50890/29-09-2022 Πρωτογεννές Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (ΑΔΑΜ:22REQ011332137)
 4. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
 5. Το υπ’ αριθμό 51772/04-10-2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
 6. Την υπ’ αριθμό Α-927 και Α.Π. 52094/05-10-2022 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 3.534,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ:22REQ011368428, ΑΔΑ:65Σ3ΩΗ5-1ΩΗ)
 7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 3.534,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων, η ανάθεση αφορά στις συνήθεις εργασίες ετήσιου, πενταετούς ή δεκαετούς ελέγχου των πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεως, F-Class και Διοξειδίου του άνθρακα που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στα οχήματα του Δήμου Χανίων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η καλή και ασφαλής λειτουργίας τους, αφού γίνουν οι παρακάτω απαραίτητες εργασίες ελέγχου σε όλους και αναγόμωση σε όσους από αυτούς απαιτείται, και συγκεκριμένα:

 

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΚΑΙ F-CLASS

1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ, ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Άνοιγμα πυροσβεστήρα
 • Αντικατάσταση ελαστικών μερών στεγανοποίησης (O-ring κλείστρου)
 • Αντικατάσταση περόνης κλείστρου
 • Αντικατάσταση ασφάλειας περόνης κλείστρου
 • Έλεγχος μανομέτρου
 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του
 • Έλεγχος σκόνης ως προς την κατάσταση και το βάρος της με το μηχάνημα αναγόμωσης
 • Πλήρωση με προωθητικό αέριο
 • Έλεγχος στεγανότητας
 • Τοποθέτηση δαχτυλιδιού μεταξύ κλείστρου και φιάλης με την επωνυμία της εταιρίας και το έτος επανελέγχου
 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης
 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο κόστος συντήρησης

 • Συμπλήρωση σκόνης αν απαιτηθεί
 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

 • Αναγόμωση, δηλαδή εκτός της συντήρησης θα γίνει επιπλέον αντικατάσταση του κατασβεστικού του υλικού

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ  (CO2) ΕΩΣ 10 ΚΙΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Ζύγισμα πυροσβεστήρα
 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του
 • Αντικατάσταση περόνης κλείστρου
 • Αντικατάσταση ασφάλειας περόνης κλείστρου
 • Έλεγχος στεγανότητας
 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης
 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο κόστος συντήρησης

 • Συμπλήρωση αερίου αν απαιτηθεί
 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

 

ΟΜΑΔΑ 2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 10 ΚΙΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Έλεγχος με sonic
 • Αποσύνδεση αν απαιτηθεί
 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του
 • Έλεγχος στεγανότητας
 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης
 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

 Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο κόστος συντήρησης

 • Συμπλήρωση αερίου αν απαιτηθεί
 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

 

           Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι – συντηρήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η με αριθμό 618/43/05 (Φ.Ε.Κ. 52Β/05) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β/2005) Κοινή Απόφαση των ίδιων υπουργών).

 

    Κατόπιν αυτών θα χορηγηθούν στο Δήμο Χανίων:

-       Σήμανση του πυροσβεστήρα κατά ΕΝ,

-       Υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του ελεγμένου πυροσβεστικού υλικού, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που ελέγχθηκαν ή αναγομώθηκαν και ότι αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές.

 

          Η τυχόν χρήση ανταλλακτικών θα κοστολογηθεί αφού ολοκληρωθεί η επισκευή και θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης του Δήμου Χανίων.

 

  Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εργασία και τα ανταλλακτικά ανέρχεται στο ποσό των 3.534,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΟΜΑΔΑ 1 και ΟΜΑΔΑ 2).

 

      Η προσφορά που θα κατατεθεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να αφορά σε όλες τις παραπάνω εργασίες.  Προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει μέρος μόνο των εργασιών, δε θα λαμβάνεται υπόψη.

 

          Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις οικονομικές σας προσφορές έως τις 14/10/2021, είτε ηλεκτρονικά στο mail g-promitheies@chania.gr με θέμα Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων” ή στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

            Για Γραφείο Προμηθειών,

            Προσφορά για “Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων”,

            Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας     

Η προσφορά σας, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση, (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι “δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016”. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ..

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει: «Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Χανίων για την εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων»

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ