Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού γιά την ανάθεση της μελέτης:"Μελέτη ανέγερσης κτηρίου υπηρεσιών Πρόνοιας στο Ο.Τ. 266Α Δήμου Χανίων"

13.09.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:33

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γρηγορίου Ε’, Χανιά Κρήτης, 73135

d-techniki@chania.gr

www.chania.gr

 

 

ΑΔΑ: ΨΖ88ΩΗ5-ΦΣΟ

 

α.π. 47237/12-9-2022

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Αρ. Διακήρυξης: 8/2022

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

‘‘ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΟΤ 266Α ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ’’

 

Κύριος του Έργου : Δήμος Χανίων

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Χανίων

Ταχ. Δ/νση Κυδωνίας 29, Χανιά 73135

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d-techniki@chania.gr

Πληροφορίες: Ζωή Εύδου – 2821341733

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Τίτλος μελέτης – Εκτιμώμενη αξία - Χρηματοδότηση: ‘‘ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΟΤ 266Α ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ’’

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών και η σύνταξη των τευχών για την δημοπράτηση της κατασκευής του έργου για την κατασκευή νέου κτηρίου που θα στεγάσει δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους και ευάλωτες ομάδες και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου Χανίων.

H συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσόν των 534.677,42€ (χωρίς ΦΠΑ)

Θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες με την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή:

κατηγορία 06, Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών εγκαταστάσεων 193.315,69€

κατηγορία 08: Στατικές μελέτες 99.087,66€

κατηγορία 09: Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες 119.016,36€

κατηγορία 07: Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες 8.896,73€.

κατηγορία 25: Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 4.081,95€

κατηγορία 16: Μελέτες τοπογραφίας 13.986,00€

κατηγορία 21: Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες 18.992,50€

κατηγορία 28: Μελέτη συστημάτων πληροφορικής και δικτύων: 7.560,00€

 

Προβλέπεται επίσης ποσόν 69.740,53 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 10/11/2022 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 15/11/2022 και ώρα 9:00π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα κριτήρια και υποκριτήρια καθώς και η βαρύτητά τους αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω (και άρθρο 12.1 της διακήρυξης). Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών που απαιτούνται . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στη διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού δέκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τρία ευρώ (10.693€).

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 6/9/2022 και δημοσιεύτηκε στις 9/9/2022.

Ο Αντιδήμαρχος ΧανίωνΜιχάλης Καλογριδάκης

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal όπου ο διαγωνισμός έχει λάβει το συστημικό αριθμό 192147.

Αρχεία

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ