Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: ‘‘Μελέτη γιά την επέκταση και αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Χανίων’

24.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:40

P1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γρηγορίου Ε’, Χανιά Κρήτης, 73135

d-techniki@chania.gr

www.chania.gr

 

 

 

Α.Π. 61216/23-11-2022

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ 6Χ8ΧΩΗ5-9Σ5

 

Αρ. Διακήρυξης: 3/2022

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

‘‘ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ’’

 

Κύριος του Έργου : Δήμος Χανίων

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Χανίων

Ταχ. Δ/νση Κυδωνίας 29, Χανιά 73135

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d-techniki@chania.gr

Πληροφορίες: Ζωή Εύδου – 2821341733

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr .

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών και η σύνταξη των τευχών για την δημοπράτηση της κατασκευής του έργου για την επέκταση και την αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

H συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσόν των 818.656,31€ (χωρίς ΦΠΑ)

Θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες με την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή:

κατηγορία 06, Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών εγκαταστάσεων 305.274,22€

κατηγορία 08: Στατικές μελέτες 115.395,71€

κατηγορία 09: Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες 194.293,76€

κατηγορία 07: Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες 40.732,53€.

κατηγορία 25: Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 7.255,79€

κατηγορία 16: Μελέτες τοπογραφίας 7.255,79€

κατηγορία 21: Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες 34.404,64€

Προβλέπεται επίσης ποσόν 106.781,26 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5131198 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από την ΣΑΕΠ002/1 με κωδικό 2022ΕΠ002100115131198

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 12/1/2023 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 16/1/2023 και ώρα 9:00πμ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα κριτήρια και υποκριτήρια καθώς και η βαρύτητά τους αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω (και άρθρο 12.1 της διακήρυξης). Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών που απαιτούνται . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στη διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τρία ευρώ και δέκα τριών λεπτών (16.373,13€).

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 18/11/2022 και δημοσιεύτηκε στις 23/11/2022.

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Μιχάλης Καλογριδάκης

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal όπου ο διαγωνισμός έχει λάβει το συστημικό αριθμό 193209.

 

Αρχεία

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ