Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διαλογής στη Πηγή Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της Περιοχής Παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE» με κωδικό ΟΠΣ 5052164

12.04.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:36

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ESPD PDF

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑ