Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων

03.07.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 13:44

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ESPD

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ