Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Περίληψη διακήρυξης ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου ισογείου καταστήματος στην οδό Σήφακα 4 της πόλεως των Χανίων

19.09.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 12:13

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Προκηρύσσει


Τη διενέργεια δημόσιας ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος στην οδό Σήφακα στα Χανιά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 03 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00 π.μ. έως 09:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, οδος Μελιδονίου 27, Χανιά τ,κ, 73135.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών.

Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους.
Οι συμμετέχοντες πρέπει vα καταθέσουν Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’& γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν 4364/2016 (Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
– μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -ΤΑ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ισόγειου καταστήματος στην οδό Σήφακα 4 στην πόλη των Χανίων, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη υπολογιζόμενου για ένα έτος ήτοι 1.200,00€ και vα έχουν αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας. Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. πρωτ. 2073/19-9-2023 αναλυτική διακήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στην Γραμματεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων και στην Οικονομική Υπηρεσία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ

Αρχεία

  1. Περίληψη
  2. Αναλυτική Διακήρυξη