Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κάθετου κήπου σε πρόσοψη του δημοτικού κτιρίου στάθμευσης της ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»

15.09.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:06

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κάθετου κήπου σε πρόσοψη του δημοτικού κτιρίου στάθμευσης της ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»

 1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ, Ταχυδρομική διεύθυνση: Περίδου & Υψηλαντών , 731 35 Χανιά, Κρήτη.

2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρεντάκη Αργυρώ , Τ:2821099010, kydonparking@gmail.com

3.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: Ημερομηνία αποστολής 7/9/2023 (Αρ. 2023/S 175-549299)

4.ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος κάθετου κήπου, το οποίο θα αποτελείται από σύστημα κάθετης φύτευσης, φυτικό υλικό και αρδευτικό σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης που θα προσαρμοστεί σε αυτό, με στόχο την αισθητική παρέμβαση στις δύο όψεις του δημοτικού κτιρίου στάθμευσης της ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. επί των οδών Περίδου και Υψηλάντων. Το συνολικό εμβαδόν διαμόρφωσης των κάθετων κήπων, θα καλύπτει περί τα 380 τ.μ.

5.ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):

44111520-2 - Θερμομονωτικά υλικά

03451000-6 – Φυτά

32441200-8 - Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

45112713-6 - Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους δωμάτων

6.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ

7.ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΟΧΙ

8.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 233.851,86 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 289.976,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

9.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: έως τριάντα τέσσερις (42) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

10.ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ.

β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ

γ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, ύψους 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ

δ) Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής), ύψους έως 50% του συμβατικού τιμήματος προ ΦΠΑ.

11.ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η χρηματοδότηση της παρούσας θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του HORIZON 2020 (Grant Agreement number: 101003757 — JUSTNature — H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 / H2020-LC-CLA- 2020-2), για το έργο "Activation of NATURE-based solutions for a JUST low carbon transition” και το ακρωνύμιο «JUSTNature”.

H ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε., ως εταίρος του προγράμματος έχει Εγκεκριμένο Π/Υ 536.900,00€ και χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς Πόρους 375.830,00€. Για την ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. προβλέπεται η μελέτη και κατασκευή κάθετων κήπων στον εξωτερικό τοίχο του σταθμού αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση κάθετων κήπων στο σταθμό αυτοκινήτων, ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 290.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συντήρησης μέχρι τη λήξη του έργου.

12.ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ:

Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

13.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Οι οικονομικοί φορείς ή τα μέλη της ένωσης αθροιστικά απαιτείται να έχουν Μέσο (γενικό) ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

14.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Οι οικονομικοί φορείς ή τα μέλη της ένωσης αθροιστικά απαιτείται: α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (2019-2023) και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος κάθετης φύτευσης αντίστοιχου τύπου ποσού ≥ 70.000,00 € (μη συμπ/νου ΦΠΑ), καθώς και τουλάχιστον μία (1) συντήρηση κάθετου κήπου, β) να διαθέτουν τεχνικό υπεύθυνο Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο ως επιβλέπων, με σχετική εμπειρία για την εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της Μελέτης και τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους πίνακες προσωπικού των συμμετεχόντων, γ) να δηλώνουν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο στο τεχνικό προσωπικό, ο οποίος θα διαθέτει βεβαίωση ασφαλούς εργασίας σε ύψος (εναερίτης) και θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους πίνακες προσωπικού του συμμετέχοντα.

Απαιτείται επίσης να διαθέτουν και να συμμορφώνονται (ή σε περίπτωση ένωσης, όλα τα μέλη αυτής) με τα παρακάτω Πρότυπα Διασφάλισης ποιότητας:

α) Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.

β) Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο.

γ) Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο.

δ) Πιστοποίηση συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012 ή ισοδύναμο.

ε) Πιστοποίηση συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2018 ή ισοδύναμο.

15.ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή

16.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστηςσχέσης ποιότητας – τιμής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

17.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 13-10-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 15:00.

18.ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)

19.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμίαγια την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενοοικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν ανχρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τασυμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατάπροκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τηδημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση τηςπροδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης τηςπροσβαλλόμενης παράλειψης.

20.ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ελληνική.

21.ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: οκτώ (8) μήνες από τηνεπομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.

22.ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 16-10-2023 και ώρα 10:00 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία καιώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

23.ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ : Ναι. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020 (GrantAgreement number: 101003757 — JUSTNature — H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 / H2020-LC-CLA-2020-2), για το έργο "Activation of NATURE-based solutions for a JUST low carbon transition” και τοακρωνύμιο «JUSTNature”.

24.Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κάθετου κήπου σε πρόσοψη του δημοτικού κτιρίου στάθμευσης της ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» παρατίθενται στο με αρ. πρωτ.325/15-09-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013415231 2023-09-15) αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την υπ' αριθμ. 335/2023 (ΑΔΑ: ΩΧΤ9ΟΡΜΖ-ΛΜΝ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας αρχής  έγινε μετάθεση της ημερομηνίας επίσκεψης στους χώρους του σταθμού αυτοκινήτων της Κύδων ΑΕ, για την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 1μ.μ.

 Κύδων Δημοτική ΑΕ

Αρχεία

  1. Περίληψη Διακήρυξης
  2. Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού