Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Εκμίσθωση Κυλικείου Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισσού του Δήμου Χανίων

12.07.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                ΑΔΑ : 6Ζ4ΤΩΗ5-ΨΨΞ                      

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                  ΧΑΝΙΑ 11/07/2023

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             ΑΠ. 40579 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                         

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135            

Τηλ: 2821341756  Fax: 2821341763

www.chania.gr 

 

 

Περίληψη διακήρυξης  ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΑΔΙΣΣΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

      Προκηρύσσει

 

Τη διενέργεια δημόσιας ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση κυλικείου στο βορειανατολικό τμήμα του ισογείου του Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισσού του Δήμου Χανίων

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα από 9:00 π.μ. έως 09:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής, στο Δημαρχείο Χανίων, δ/νση Κυδωνίας 29, Χανιά τ,κ, 73135 (αίθουσα τύπου).

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους. 

  Οι συμμετέχοντες πρέπει vα  καταθέσουν Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων  β’& γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν 4364/2016 (Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -ΤΑ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δήμου Χανίων για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης κυλικείου Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισσού, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη υπολογιζόμενου για ένα έτος ήτοι 360,00€ και vα έχουν αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. πρωτ. 40570/11-07-2023 αναλυτική διακήρυξη.

     Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ολόκληρη  η  διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr) .  

  

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 

    ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ