Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων

28.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 08:46

ΑΔΑ:ΨΩ4ΩΩΗ5-ΔΘΑ

 

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Χανιά 27/06/2023

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                          Α.Π.:37151

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

 

 

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

για την μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 

Προκηρύσσει

 

Τη διενέργεια δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων. Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν περίπου 100 - 150 τ.μ., να είναι μερικώς ή πλήρως διαμορφωμένο προκειμένου την άμεση χρήση του και λειτουργία της κοινωνικής δομής, να είναι εύκολα προσβάσιμο με μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχει πρόσβαση κατάλληλη για χρήση από άτομα ΑμεΑ, να βρίσκεται στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Κυδωνίας - Μυλωνογιάννη – Υψηλαντών - Καραΐσκάκη, αφενός για την υποστήριξη του από το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και αφετέρου για την εύκολη πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη .

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της Διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται καθημερινά και ώρες 08.00 – 14.30, από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Διεύθυνση Κυδωνίας 29, Τηλέφωνο 2821341760.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ