Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού»

29.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 13:56

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                            

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr 

 Α.Π. :30558/29-05-2023

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού

 

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

​Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023, που προβλέπεται πίστωση 15.000,00€ στον Κ.Α. 10-7134.002 για «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού και λοιπών μηχανογρ»

  3. Το υπ’ αριθμό 26622/11-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΑΔΑΜ:23REQ012655742).

  4. Το υπ’ αριθμό 26851/11-05-2023 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών.

  5. Την υπ’ αριθμό Α-670 με Α.Π. 29230/23-05-2023 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 10.505,28€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ:23REQ012734801ΑΔΑ:966ΤΩΗ5-038)

  6. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 10.505,28€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 26851/11-05-2023 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών, η ανάθεση αφορά στην προμήθεια εφαρμογών λογισμικού σχεδίασης με την βοήθεια Η/Υ (CAD) για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και την Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων, το οποίο πρέπει αναγκαίως να είναι συμβατό με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό και την τεχνική υποδομή που χρησιμοποιεί (π.χ. τοπογραφικά όργανα, γεωχωρικά υπόβαθρα) και την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης κειμένων σύμφωνα με το αίτημα 8519/16-09-21 που καταχωρήθηκε στα ηλεκτρονικά αιτήματα του τμήματος ΤΠΕ tickets.chania.gr., το οποίο να έχει τη δυνατότητα μετατροπής, επεξεργασίας, διαμοιρασμού και υπογραφής αρχείων PDF και να μπορεί να καθοριστεί η προσβασιμότητα αυτών των εγγράφων και η εμπιστευτικότητα τους με υψηλό επίπεδο ασφάλειας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών και συγκεκριμένα:

 

Τμήμα

Είδος

Εφαρμογή

Ποσότητα

Α.01

Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD)

GstarCAD Pro 2023

15

Α.02

Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων (άδεια χρήσης 1 έτους)

Λογισμικό διαχείρισης κειμένων

3

Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων (άδεια χρήσης 1 έτους)

Λογισμικό διαχείρισης κειμένων

11

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις οικονομικές σας προσφορές έως τις 06/06/2023, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού”,

Υπόψιν κας Γουμενάκη

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, για κύρια και επικουρική ασφάλεια σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι “δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016”. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ..

4. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) που να έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει: “Συμμορφώνομαι με του όρους και προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών του Δήμου Χανίων για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού”.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ