Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Προμήθεια περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Δημοτικών Υπηρεσιών εκτός Δ.Ε. Χανίων

29.08.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

 1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ʺΔημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)ʺ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 2. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) ʺΝέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτηςʺ όπως ισχύει σήμερα
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” όπως ισχύει σήμερα
 4. 4.    Το υπ’ αριθμ. 48230/21-08-2023 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 23REQ013275820 2023-08-21) της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 5. 5.    Το υπ’ αριθμ. 48635/22-08-2023 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση-ενδεικτικό προϋπολογισμό 
 6. 6.    Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2023 που προβλέπει πίστωση 20.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 02.10.7134.004 για «Προμήθεια Η/Υ – περιφερειακών συσκευών Η/Υ δημοτικών υπηρεσιών εκτός Δ.Ε. Χανίων»
 7. 7.    Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 933 (Α.Π 48870/23-08-2023_ΑΔΑ: 9ΑΥΩΩΗ5-Ξ9Β) που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ύψους 20.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του παραπάνω Κ.Α
 8. Την υπ’ αριθμ.Πρωτ. 499/01-11-2021 (ΑΔΑ 9Θ19ΩΗ5-ΞΥΕ) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Δημοτικών Υπηρεσιών του εκτός Δ.Ε. Χανίων, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και τις προδιαγραφές που εμπεριέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές - φύλλα συμμόρφωσης  και ενδεικτικός Προϋπολογισμός, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Τα προς προμήθεια είδη ταξινομούνται στα εξής CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις): 30231300-0, 30232150-0, 30232110-8, 30233132-5, 30236110-6, 30233180-6, 30237460-1, 30237410-6,  32342000-2, 38112100-4

Για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Υπηρεσιών εκτός Δημοτικής Ενότητας Χανίων κρίνεται αναγκαία η προμήθεια των παρακάτω περιφερειακών συσκευών:   

 

 

Είδος

Ποσότητα

1

Οθόνη Τηλεδιάσκεψης με τροχήλατη βάση

1

2

Πολυμηχανήματα Inkejet A4

5

3

Πολυμηχανήματα Laser A4

11

4

Εκτυπωτής Έγχρωμος Laser A3

2

5

ΔΙΣΚΟΙ SSD 500GB 2.5 SATA ΙΙΙ

10

6

USB Flash Drive

20

7

Μνήμες Υπολογιστή

10

8

Πληκτρολόγια

20

9

Mouse

20

10

Ηχεία

10

11

Δορυφορικός πλοηγός

1

 

Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.24%)

20.000,00 €

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται 16.129,03€ επιπλέον Φ.Π.Α.(24%) 3.870,97€, δηλαδή σύνολο 20.000,00€.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) αρκεί να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές  πρέπει να καταθέσουν προσφορά για όλα τα τμήματα. Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες.

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων,  Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73135, ΕΩΣ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 05-09-2023 σε σφραγισμένο φάκελο προς τη Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ όπου θα αναγράφεται:

           Προσφορά για «Προμήθεια περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Δημοτικών Υπηρεσιών εκτός Δ.Ε. Χανίων».

Υπόψη κας Μαμά Σοφίας 

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Δήμου Χανίων. Η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων πριν ή κατά την καταληκτική προαναφερόμενη ημερομηνία.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, όπως αναφέρθηκε άνωθεν, ο οποίος θα εμπεριέχει τρεις υπο-φάκελους:  1)  υπο-φάκελο για   «Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 2) υπο-φάκελο για «Β. Τεχνική Προσφορά» και 3) υπο-φάκελο για  «Γ. Οικονομική Προσφορά».  Ο κάθε ένας από τους προαναφερθέντες υπο-φακέλους θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τον τίτλο του υπο-φακέλου, της υπηρεσίας τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο καθένας υπο-φάκελος θα περιέχει τα εξής:

 «Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 1. 1.       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, από τον/τους υπόχρεο/ους* στην οποία θα αναφέρεται ότι «ως ............................ της εταιρείας .................. δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος μου για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και συνεπώς δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 80 παρ.2  Ν.4412/2016)»

ή

Απόσπασμα ποινικού μητρώου* που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.

* Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,    β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ.

 1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
 1. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (κύριας και επικουρικής).

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

 1. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ που να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

 

 «Β. Τεχνική Προσφορά» 

Θα περιέχει  όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τα τεύχη του Παραρτήματος «Τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές - φύλλα συμμόρφωσης και ενδεικτικός Προϋπολογισμός»  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των  προσφερόμενων ειδών.

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.

«Γ. Οικονομική Προσφορά» 

Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει την οικονομική  του προσφορά σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος: ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η δαπάνη για την παράδοση των προς προμήθεια προϊόντων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δίνεται τιμή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 7 της παρούσης.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ

 

Αρχεία

 1. Πρόσκληση
 2. Τεχνική Έκθεση προμήθειας